Fremtidige rapporterings-

krav til årsregnskabet


ER DIN FORRETNING FREMTIDSSIKRET?

Der er ny EU lovgivning på vej, der vil skubbe til den grønne omstilling i de kommende år.

Du vil hos Sonne Service kunne få vejledning og anbefale strategier og tiltag, der kan styrke jeres omdømme og bæredygtighed i markedet.

Dette kan omfatte alt fra til bevidst tilvalg af mere miljøvenlige produkter i portfeføjlen og på hylderne samt tiltage, der reducerer CO2-udledningen til at implementere socialt ansvarlige medarbejder programmer og forbedre diversiteten og inklusionen i virksomhedens ledelse og medarbejderstab.

Initiativer som dette, styrker virksomhedens omdømme og position i markedet og imødekommer stigende forventninger fra investorer, kunder og samfundet som helhed om at drive en bæredygtig og ansvarlig forretning.

Prisen for at lade være og undgå at gøre noget, er dyrere end at gå igang allerede nu.

I løbet af de kommennde år, skal man som man ansvarlig bogholder skal rapportere omkring ESG (CSFD), så der kommer flere og flere lovmæssige krav til hvordan man som virksomhed bidrager til den grønne omstilling og hvordan virksomhedens imapct og aftryk kan måles i relation til FN's Verdensmål.

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og indeholder nye krav til virksomheders rapportering om bæredygtighed og nye krav til revisors erklæring på denne del af årsrapporten.

Direktivet erstatter EU’s ikke-finansielle rapporteringsdirektiv (NFRD), som er indarbejdet i årsregnskabslovens § 99 a. Formelt er den lovpligtige rapportering hidtil benævnt som den ikke-finansielle redegørelse for samfundsansvar, men i daglig tale kender vi den også som CSR- eller ESG-rapporten.

Med det nye navn på direktivet fremhæves det, at rapporten skal handle om såvel finansiel som ikke-finansiel bæredygtighed, det vil sige om virksomhedens påvirkninger på miljø- og sociale forhold, om dens modstandskraft mod risici fra sådanne og dens muligheder i relation til samme. Følgende elementer i rapporteringen bliver fremsat i CSRD:

  • Dobbelt væsentlighed
  • Forretningsstrategi og -model
  • Bæredygtighedsrapportering som del af ledelsesberetningen
  • Digital tagging af data
  • Historisk og fremadskuende information (på kort, mellemlang og langt sigt)
  • Rapportering om værdikæden.

Virksomheder skal i henhold til CSRD rapportere i henhold til dobbelt væsentlighed. En dobbelt væsentlighedsvurdering er en analyse af virksomhedens indvirkning på mennesker og miljøet, samt hvordan bæredygtighedsforhold påvirker virksomheden ud fra et finansielt perspektiv med fokus på virksomhedens fremtidige udvikling, performance og situation.

I EU-direktivet for rapportering om bæredygtighed er det målet at opnå samme troværdighed i bæredygtighedsdata som i finansielle data.


Sonne Service kan hjælpe jer videre

Rapporteringskravene har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar eller senere, som følgende:

2024

Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D), som er store efter grænserne for klasse C-stor og i gennemsnit for året havde over 500 medarbejdere. For modervirksomheder anvendes

grænserne på koncernen.

2025

Alle andre store virksomheder, børsnoterede som ikke-børsnoterede, efter grænserne for klasse C-stor. For moder-virksomheder anvendes grænserne på koncernen.

2026

Små og mellemstore Børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D)

efter størrelsesgrænserne for klasse B og klasse C-mellem. Disse virksomheder har dog i to år mulighed for at ”springe over” med en kort forklaring i ledelsesberetningen om, hvorfor denne mulighed udnyttes.

Små og mellemstore børsnoterede Moder-virksomheder omfattes ikke (direkte) af kravet om at rapportere for hele koncernen. 


Links

Artiklen er baseret på indhold fra disse portaler


Danske Revisorer

Det er god gennemgang af hvilke virksomheder, dette EU direktiv vedrører (dansk).

EU direktiv

Her er der en gennemgang af EU direktivet, udfra lovteksten

Copenhagen Business School

Bæredygtig rapportering og en bæredygtig udvikling, så CBS har også en foredrag og indlæg om hvordan de nye virksomheder, skal understøtte og bidrage til den Grønne Omstilling.

Scroll to Top