Årsregnskab & regnskabsklasser

Årsrapporten og dokumentationskrav, som skal følge lovgivningen...

og sommetider mere end det


Fristen for indberetning af årsrapporten er 6 måneder fra årsafslutningen. For langt de fleste virksomheder vil fristen være den 30. juni.

Hvad med jer? Ellers kontakt os idag.

Det kræver færdigheder og erfaring at udarbejde årsrapporter, da den skal indeholde både de lovpligtige dele af rapporterne og de frivillige beretninger, som inkluderer emner såsom virksomhedens sociale ansvar og miljøregnskab.

For at give et mere komplet billede af virksomhedens aktiviteter er det også vigtigt at afgive supplerende beretninger. Det hele skal være samlet i ét dokument – årsrapporten.

Kravene til årsrapportens indhold afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

Virksomheden skal overholde reglerne i den klasse, den tilhører samt reglerne i de underliggende klasser.

Supplerende frivillige beretninger kan være:

 • Virksomheden social ansvar
 • Videnregnskab
 • Etisk regnskab
 • Miljøregnskab

De lovpligtige dele i årsrapporten afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

Forsiden skal altid indeholde:

 • Betegnelsen 'Årsrapport'
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Regnskabsperiode
 • Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan
 • Datoen for godkendelse af årsrapporten


Artiklen er skrevet på baggrund af denne post:


Nedenstående giver en introduktion til regnskabsklasse og dokumentationskrav:

Regnskabsklasse A

Virksomheder i regnskabsklasse A er ikke pligtige til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, men hvis de frivilligt vælger at aflægge årsrapport, som ikke kun er til eget brug, skal de som minimum følge kravene til virksomheder i regnskabsklasse A.


Virksomheder som aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A skal ikke indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.


Virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A kan f.eks. være:


 • Personligt ejede virksomheder
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori en eller flere ansvarlige deltagere ikke er kapitalselskaber
 • Meget små virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

En virksomhed der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal mindst udarbejde en årsrapport bestående af:


 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Regnskabsklasse B

Regnskabsklasse B er opdelt i mikrovirksomheder og øvrige mindre virksomheder.

Regnskabsklasse B, herunder mikrovirksomheder

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B er pligtige til at

udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B kan f.eks. være:

 • Aktie- og anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber (kommanditselskaber)
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle ansvarlige deltagere er kapitalselskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begræsnet ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, medmindre disse er omfattet af regnskabsklasse A.

En virksomhed i regnskabsklasse B må på balancetidspunktet ikke overskride to af følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Regnskabsklasse C, herunder store virksomheder

Virksomheder i regnskabsklasse C er mellemstore og store

virksomheder, som har pligt til at udarbejde og indberette en årsrapport. En virksomhed i regnskabsklasse C mellemstor må på balancetidspunktet ikke overskride følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Såfremt en virksomhed overskrider grænserne, vil virksomheden være omfattet af regnskabsklasse C stor. En virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der mindst består af:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse D

Virksomheder i regnskabsklasse D er børsnoterede selskaber og

statlige aktieselskaber uanset størrelse, som har pligt til at udarbejde

og indberette årsrapport. En virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der mindst består af:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning


Scroll to Top